Zgłoszenie na kursy

Dane uwzględnione w formularzu zgłoszenia należy wysłać na adres mail: pilateseci@gmail.com
Proszę pamiętać aby dopisać w zgłoszeniu informację:
Oświadczenia i Zgody Kursanta ( treść poniżej)
„Zapoznałem z pełną treścią oświadczenia – Wyrażam Zgodę”
oraz
Zapoznanie się z regulaminem organizacji szkoleń który stanowi jednocześnie załącznik do umowy zawartej na odległość
„Zapoznałem się i akceptuje pełną treść regulaminu”

Przejdź do regulaminu

W zgłoszeniu należy wpisać:

 • Tytuł kursu i datę.
 • Nazwisko.
 • Imię.
 • Datę urodzenia.
 • Miejsce urodzenia.
 • Wykształcenie.
 • E-mail (bardzo DOKŁADNIE, gdyż na ten adres wyślemy potwierdzenie i dodatkowe informacje.
 • Telefon komórkowy.
 • Adres zameldowania lub zamieszkania (na ten adres może zostać wysłana korespondencja po kursie).
 • Nocleg (nocleg bezpłatny jest gwarantowany wyłącznie po podaniu informacji f formularzu) „Rezerwuję bezpłatny nocleg”.

FAKTURY. Jeśli chcecie Państwo otrzymać FAKTURĘ wypełnijcie poniższe pola, a jeśli nie pamiętacie danych możecie poprosić mailem o fakturę w trakcie kursu, ale nie dłużej niż do dnia zakończenia kursu. Faktura zostanie wystawiona po rozpoczęciu kursu, gdy podana kwota zostanie wpłacona na nasze konto. Jeśli ww. instytucja będzie płaciła za Państwa kurs i chce otrzymać fakturę „do zapłaty” (tzw. proforma) musimy otrzymać od niej przed kursem (np. mailem) informację, że pokryją Państwa udział i proszą o wystawienie faktury przelewowej na podane dane.

Ewentualne dane do faktury:

 • Pełna nazwa firmy, szkoły:
 • Dokładny adres firmy, szkoły wraz z kodem pocztowym:
 • NIP firmy, szkoły (bez niego nie można wystawić faktury):

Oświadczenia i Zgody Kursanta

 1. Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w powyższej zgłoszeniu i jednocześnie karcie kursanta
 2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do udziału w kursie (brak przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych)
 3. Oświadczam, że zapoznałem się dokładnie z ofertą kursu oraz regulaminem kursów dostępnym na stronie internetowej www.kursypilates.pl i w pełni go akceptuję.
 4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych i wizerunku dla potrzeb kursów (np. wykaz absolwentów, listy grup dla prowadzących zajęcia, wyniki egzaminów w zamkniętej strefie dla kursantów, ew. zdjęcia z zajęć dydaktycznych na FB, itp.).
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na kursy i działalności PAS w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679
 6. Zobowiązuję się do zapłacenia całej kwoty przed rozpoczęciem kursu (podanej w ofercie kursu na stronie internetowej) za udział w kursie. Stosując się do warunków płatności wymienionych w regulaminie
 7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Pilates ECI oraz jej partnerów (np. oferty pracy, oferty praktyk zawodowych, bezpłatnych kursów, zniżek na kursy
 8. Oświadczam, że zgodnie z art. 15 ust.3, art. 35 ust.1 i 2 oraz art.38 pkt. 1, 12 i 13 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm., na moją prośbę (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy, co skutkuje art. 35 ust.1 i 2 ww. ustawy) otrzymam i/lub otrzymałem/am mailowo lub na 1 zajęciach dostęp do materiałów szkoleniowych
 9. Oświadczam, że NIE BYŁEM/AM skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.) lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 10. Pilates ECI nie jest płatnikiem VAT

Upewnij się, wysyłając zgłoszenie że uwzględniłeś akceptację

 1. Treści powyższego oświadczenia
 2. Zapoznałeś się z treścią regulaminu szkoleń! (W przeciwnym razie możesz np. nie zostać przyjęty na kurs, nie otrzymać szczegółowych informacji o kursie, nie otrzymać harmonogramu zajęć itp.)

W ciągu 24 h otrzymasz na podany mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z dalszymi szczegółami (dane do płatności, sposób płatności, informacje organizacyjne)
Wysłanie formularza oznacza zawarcie umowy na odległość i zobowiązanie do zapłaty kwoty podanej w ofercie kursu i zgodnie z regulaminem kursów.

INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA: Odstąpienie od umowy przez Uczestnika możliwe jest w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia przez złożenie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres kursypilates.pl (bez podpisu elektronicznego)